Zásady ochrany osobních údajů

www.spartakh-plavani.cz

TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.
Čáslavská 199
28401  Kutná Hora
IČ: 14801663
CZ14801663

 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

inspirované nařízením EU 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“)

 

TJ SPARTA Kutná Hora, z.s.

Čáslavská 199
28401  Kutná Hora
IČ: 14801663
CZ14801663

Kontakt: : Martina Vecková – předsedkyně oddílu

Tel.: 777918831

e-mail: spkh@seznam.cz

www.spartakh-plavani.cz

– dále jako „my”

 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A V JAKÉM ROZSAHU BUDEME ZPRACOVÁVAT?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

 •  jméno a příjmení (obchodní firmu),
 •  adresu (sídlo společnosti),
 •  identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),
 •  e-mail a telefonní číslo
 •  rok narození (u studentů dětských kurzů)

  PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit. Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu, dále také informace o událostech týkajících se plaveckých oddílů. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat. Sdělení, nabídky ani jiné informace Vám nebudeme zasílat pokud nám neposkytnete Váš souhlas tím, že se dobrovolně přihlásíte k odběru událostí na webu oddílu www.spartakh-plavani.cz.

  JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy/přihlášky je základem takového zpracování právě smlouva/přihláška. Jakmile bude smlouva/přihláška vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

  Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

  JAK DLOUHO BUDEME ÚDAJE UCHOVÁVAT?

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu/přihlášku. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

  Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, budou uchovávány po dobu 5 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

  JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Máte právo na:

  a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

  I. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

  II. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

  III. jak dlouho budou uchovávány,

  IV. komu budou zpřístupněny,

  V. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: spkh@seznam.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

  c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

  I. je už nepotřebujeme, nebo

  II. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování, nebo

  III. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování, nebo

  IV. nám takovou povinnost ukládá právní předpis

  d) vznesení námitky – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

  e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

  Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese:  spkh@seznam.cz

  KOMU DÁLE PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb, informačního systému a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

  KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT, MÁTE-LI DOJEM, ŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEJSOU ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY?

  Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese spkh@seznam.cz a vše společně vyřešíme.

  Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde – https://www.uoou.cz/.

  CO DALŠÍHO BYSTE MĚLI VĚDĚT?

  V případě poskytování našich služeb osobám mladších 16 let, zpracováváme osobní údaje dětí pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, v rozsahu nezbytném pro plnění smluvního vztahu a na základě našeho oprávněného zájmu.

  TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU PLATNÉ A ÚČINNÉ OD: 25. 5. 2018